Bậc Cao đẳng

ảNH BÀI WEB

Chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy 2021

TT Ngành/nghề đào tạo  Trình độ Mã ngành Thời gian
đào tạo
Số tín chỉ
1 DƯỢC  Cao đẳng 6720201 3 năm  117
2 ĐIỀU DƯỠNG Cao đẳng 6720301 3 năm  121
3 HỘ SINH Cao đẳng 6720303 3 năm  120
4 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH * Cao đẳng 6810101 2.5 năm 94
5 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN* Cao đẳng 6340404 2.5 năm 97
6 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG* Cao đẳng 6810205 2.5 năm 76
7 CÔNG TÁC XÃ HỘI * Cao đẳng 6760101 2.5 năm 95
8 KẾ TOÁN * Cao đẳng 6340301 2.5 năm  99
9 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN * Cao đẳng 6810207 2.5 năm 91
10 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG* Cao đẳng 6510303 2.5 năm  102
11 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ * Cao đẳng 6510303 2.5 năm   
12 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN * Cao đẳng 6480201 2.5 năm 115