Ban Giám Hiệu

3x4 co Nga

NCS. Võ Thị Nga

Hiệu trưởng nhà trường

Là người đại diện theo pháp luật của Trường, thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu Trường Cao đẳng Quảng Ngãi, chỉ đạo và điều hành chung mọi hoạt động của toàn Trường, phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:            
- Văn Phòng;
- Phòng Tổ chức cán bộ;
- Phòng Thanh tra - Khảo thí;
- Phòng Đào tạo;
- Phòng Tài chính - Kế toán;
- Khoa ;
- Phòng Quản trị tài sản
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể 
 Tham gia sinh hoạt tại Phòng Tổ chức cán bộ.

thinh-113x150

ThS. Phạm Văn Thịnh
Phó hiệu trưởng

Là Phó Hiệu trưởng thường trực, giúp việc cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về công tác Đào tạo, xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế; công tác truyền thông và phát triển thương hiệu của Trường; phụ trách trực tiếp các đơn vị:
- Kiêm trưởng phòng đào tạo;
- ;
- ;
- ;
- ;
  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu Trưởng phân công và tham gia sinh hoạt tại Nghiên cứu khoa học.

Untitled-150x150

Nguyễn Thị Hằng
Phó Hiệu Trưởng – Phụ trách Hành chính

Giúp việc cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về Công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng, Công nghệ thông tin, Công tác Công Đoàn, Đoàn thanh niên; Công tác sinh viên, hỗ trợ sinh viên và An ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng cháy chữa cháy của Trường; phụ trách trực tiếp các đơn vị: 
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu Trưởng phân công và tham gia sinh hoạt tại Nghiên cứu khoa học.

linh-113x150

Bùi Thị Ái Linh
Phó Hiệu Trưởng – Phụ trách Quốc tế