Chức năng nhiệm vụ phòng Tổ chức - Hành chính

ảNH BÀI WEB

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

Chức năng:

  Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng quản lý công tác hành chính, tổng hợp, thi đua, tổ chức và cán bộ. Giúp Hiệu tr­ưởng trong công tác quản lý cơ sở vật chất, tài sản của Nhà trường và các dịch vụ xã hội khác trong Tr­ường.

Nhiệm vụ:

     1. Tổ chức thực hiện các mặt công tác hành chính: tổng hợp, văn thư, lưu trữ, giao dịch và lễ tân khánh tiết; công tác thường trực bảo vệ cơ quan, công tác an ninh và trật tự xã hội trong nhà trường. Công tác hành chính, theo dõi lịch tuần, bảng chấm công, báo cáo hành tháng và tổng hợp báo cáo Ban giám hiệu

     2. Lập kế hoạch về nguồn nhân lực; đề xuất tuyển dụng, sắp xếp, điều động và cho ngừng việc đối với lao động của Trường; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn Trường

     3. Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, các chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên, viên chức và công tác bảo vệ nội bộ. Phối hợp với các đơn vị có liên quan làm công tác phục vụ cho việc xét các danh hiệu thi đua.

    4. Xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trường. Nghiên cứu tư vấn xây dựng, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong Trường.

     5. Tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về quản lý, trang bị, tu sửa hoặc cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản của Nhà trường như: nhà làm việc, nhà ăn, nhà khách, bãi xe, ký túc xá, phòng học, hội trường, phòng thực hành, thí nghiệm, thực tập; trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác, giảng dạy, học tập; phương tiện vận chuyển, thông tin liên lạc;

     6. Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, dịch vụ; an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, y tế, vệ sinh phòng bệnh trong Trường.

     7. Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy định, quy chế, nội quy làm việc trong Trường phù hợp với yêu cầu phát triển.

     8. Công tác thanh tra, giải quyết các khiếu tố, kiến nghị có liên quan đến CB-GV-CNV và HSSV trong trường

     9. Tiếp nhận và làm thủ tục ra quyết định cử cán bộ của Trường đi công tác, học tập ở nước ngoài.

   10. Tham mưu cho Hiệu trưởng xử lý các văn bản đến nhanh chóng, kịp thời. Quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của Hiệu trưởng, phù hợp với các quy định của pháp luật. Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho CB-VC; sao y, sao lục các văn bản do Trường ban hành và văn bản của cấp trên theo quy định.

   11. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt các quy chế, nội quy làm việc, đảm đảm an ninh, trật tự, an toàn trong Trường.

   12. Thường trực các cổng theo yêu cầu của Hiệu trưởng, kiểm tra giấy tờ, tài sản ra vào Trường. Hướng dẫn, chỉ dẫn khách đến Trường liên hệ công tác. Chủ động giám sát, phát hiện các dấu hiệu nghi vấn phạm pháp, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, nội quy của Trường về an ninh, trật tự, về người và tài sản.

 

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ngô Thị Tuyết Mai